Leven met Water - educatie, klimaat adaptatie, water, stedenbouw, ruimtelijke kwaliteit, water managment, waterrobustheid, De Haagse Hogeschool / The Hague University of Applied Sciences, Provincie Zuid Hollan, Hoogheemraadschap Delftland

Mansi Jasuja en Olga Trancikova van MATH hebben gedurende het tweede kwartaal van 2012 studenten van De Haagse Hogeschool, Bachelor opleiding Climate & Management begeleid in het blok: Klimaat-adaptatie.
De studenten hebben onder leiding van ir. Peter Blonk en met hulp van provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Delftland en MATH als fictieve opdrachtgevers 6 Inspiratie-boeken gemaakt van innovatieve Nederlandse Klimaat-adaptatie projecten, met als thema ‘Leven met Water’.

De gevolgen van de klimaatverandering zijn ook in Nederland duidelijk merkbaar en de verstedelijking en druk op de beschikbare ruimte neemt toe. Water speelt hierbij een belangrijke rol. De rivieren zijn steeds minder bestand tegen de toegenomen hoeveelheid water die in de natte periodes moet worden afgevoerd, terwijl in het droge seizoen er nauwelijks genoeg water is om aan de minimale vraag van gebruikers (drinkwater, landbouw, etc) te voldoen. Daarbij wordt er een stijging van de zeespiegel voorspeld die een directe bedreiging vormt voor onze laaggelegen kwetsbare en drukbevolkte delta.
Water heeft voor ons land altijd al een belangrijke rol gespeeld, en wij hebben wereldberoemde technieken ontwikkeld om aan deze dreiging het hoofd te kunnen bieden.

In Nederland is de laatste jaren hard gewerkt om kennis en inzicht te ontwikkelen om de klimaatrobuustheid van steden en het landschappelijke gebied te vergroten. Dit heeft diverse inspirerende voorbeeldprojecten opgeleverd. Als toekomstige 'Climate and Management' professionals werkten studenten mee aan het doorontwikkelen van deze kennis en aan het uitdragen ervan. Zo helpen ze partijen die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van het stedelijk en landschappelijk gebied om op basis van nieuwe kennis keuzes te maken en ze uitdagen om hun taak op een klimaatrobuuste wijze uit te voeren.