Kalkhoven, Handel - Kalkhoven, Handel stedenbouwkundig haalbaarheidsonderzoekIn het plan Kalkhoven in het centrum van Handel ligt een nog onbebouwde locatie grenzend aan het terrein van hotel Handelia. De geplande patiowoningen op deze locatie volgens het plan en randvoorwaarden uit 2009 zijn niet gerealiseerd.
De gemeente heeft het initiatief genomen om door MATH architecten voor deze locatie middels een stedenbouwkundig advies een alternatieve verkaveling te laten ontwikkelen.

Doel is om voor de betreffende locatie een invulling vast te leggen waarmee met de wensen van hotel Handelia rekening wordt gehouden en waarbij “verkoopbare” percelen worden verkregen. Het advies is in overleg met de eigenaar van Hotel Handelia tot stand gekomen.

Belangrijk uitgangspunt voor de planvorming voor de kavels aan Kalkhoven is het principe van rug aan rug bouwen. Hierbij wordt een strook grenzend aan het hotelperceel van ongeveer vijf meter breed in alle gevallen bebouwd met minimaal één bouwlaag. Op de perceelsgrens met Handelia wordt dan tegen de gemeenschappelijke schansmuur aangebouwd.

Voor hotel Handelia is inkijk in de hoteltuin vanaf de verdiepingen niet wenselijk. Hiermee dient bij de positionering van ramen en balkons rekening worden gehouden.